Jednym z popularniejszych kredytów jakich udzielają banki są kredyty hipoteczne. Najczęściej brane są one na cele inwestycyjne. Można wyróżnić kredyty hipoteczne długookresowe oraz kredyty hipoteczne średniookresowe. To co charakteryzuje kredyty hipoteczne to przede wszystkim to, że ich zabezpieczeniem jest hipoteka. Jeżeli jest to kredyt inwestycyjny może być udzielony również w innej formie. Kredyty hipoteczne mogą być udzielane przez banki hipoteczne, które w Polsce działają w formie spółek akcyjnych. Spłata kredytu objęta jest gwarancją jaka wiąże się z konkretną nieruchomością. Mówiąc prościej jest to hipoteczne zabezpieczenie zwrotu zaciągniętego kredytu. Takie zabezpieczeni ma na celu zaspokoić roszczenia z danej nieruchomości w sytuacji, kiedy kredytobiorca zaprzestaje spłacać swoje zobowiązania. Co ważne roszczenie może być zaspokojone również w sytuacji, kiedy nieruchomość zmieni właściciela. W momencie, kiedy nieruchomość obciążona hipotecznie zostanie sprzedana dalej bank ma prawo zaspokoić swoje roszczenia z tej nieruchomości, dzięki wpisowi do jej księgi wieczystej.

undefined

Czym jest hipoteka.

Hipoteka jest ograniczeniem prawa rzeczowego, jakie ustala się po to, aby zabezpieczyć wierzytelność. Na mocy takiego zabezpieczenia bank ma prawo do tego, aby zaspokoić swoje roszczenia z nieruchomości objętej hipoteką, bez względu na to, czy dalej jej właścicielem jest kredytobiorca, czy nieruchomość została sprzedana komuś innemu. Przedmiotem hipoteki może być nie tylko cała nieruchomość. Przedmiotem hipoteki może być ułamkowa część nieruchomości, kiedy jest to nieruchomość, która nie należy do jednej osoby, ale reszta współwłaścicieli musi wyrazić na to zgodę. Przedmiotem hipoteki może być również kilka nieruchomości i użytkowanie wieczyste. Warto również wiedzieć co nie może być przedmiotem hipoteki. Z całą pewnością nie może nim być nieruchomość jaka jest zabytkiem, stacja paliw, szkoła, szpital, kościół, nieruchomości przemysłowe, oczyszczalnie ścieków, ani też stawy rybne. Co ważne hipoteka nigdy nie ulega przedawnieniu. Jest kilka rodzajów hipoteki. Najprostsza zwykła hipoteka stanowi zabezpieczenie głównej wierzytelności banku. Do księgi wieczystej wpisuje się hipotekę zwykłą na wcześniejszy wniosek właściciela nieruchomości lub na podstawie oświadczenia banku, w którym to bank stwierdza, że istnieje zobowiązanie wobec banku. Możemy wyróżnić jeszcze hipotekę kaucyjną jaka zabezpiecza wierzytelność kredytodawcy co do wysokości sumy jaka została wskazana w wpisie hipoteki oraz hipotekę przymusową, w której to sąd zmusił dłużnika do jej wpisania.